Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1528
Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024

Een goede tot voldoende LSVI wordt beoogd door:

  • beheer van bossen met bijzondere aandacht voor oude bomen, open plekken en geleidelijke bosranden:
    • minimaal 10 % open plekken in de bossen met een natuurgericht beheer
    • minimaal 5 % open plekken in de private bossen (cf. Criteria Duurzaam Bosbeheer)
  • voldoende kwalitatieve loofbossen en parkgebieden in de omgeving van de foerageergebieden
  • toename van het aantal (oude) bomen met spleten, holten, scheuren
  • behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige landschapselementen (zowel groene als blauwe) op de aanvliegroutes tussen foerageergebied en zomerverblijf enerzijds en foerageergebied en winterverblijf anderzijds.
  • vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jacht-, zwerm-, paar- en overwinteringsplaatsen

Behoud van de huidige populaties.