Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1526
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis
Kleine Nete

  • Deze soorten sporen samen met de doelstellingen voor het habitattype 91E0 en 3150.
  • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten
  • Open water (Grote waterplassen, rivieren en kanalen) met beschutte, vegetatierijke oevers
  • gevarieerde beekvalleien (met vochtige graslanden, ruigtes, perceelsrandbegroeiing, …)
  • Verbetering van de waterkwaliteit van open water
  • Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) als vliegroutes
  • Vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jachtplaatsen

Instandhouding of - indien mogelijk - groei van de huidige populaties.