Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1066
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger
Bosbeekvallei
Beekdallandschap

Behoud en versterken van landschapelementen en structuren die dienen als corridor voor deze soorten.

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of kunnen verkeren.

Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen, foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.