Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_mo ; 6410-ve - Veldrusassociatie ; 6230_hmo Vochtige soortenrijke heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
812
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_mo ; 6410-ve - Veldrusassociatie ; 6230_hmo Vochtige soortenrijke heischrale graslanden
Blauwgraslanden (6410)
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
+

6410 komt voor in de deelgebieden 1, 2 en 7. Voor Liereman (1), Kijkverdriet (7) en Moer (2) wordt minimaal behoud van de actuele oppervlakte beoogd (5,13 ha). In de Liereman (1) komt 6410_ve over een oppervlakte van 4,63 ha voor (Echelkuil en voormalig vliegveld). Het habitat komt voor als ‘overgangsvorm’ (6230_hmo lokaal overgaand in 6410_ve) in het Kijkverdriet (7). In deelgebied 7 komt verder een tussenvorm voor van 6230_hmo en 6410_mo met vertegenwoordigers van beide types. De totale oppervlakte aan 6410 in het Kijkverdriet beslaat ca. 0,2 ha. In deelgebied 2 komt ca. 0,3 ha 6410_ve overgaand naar 6230_hmo voor. Een toename voor 6410 met 0,2 ha in deelgebied 2 en 0,3 ha in deelgebied 7 ter hoogte van de groeiplaats van Spaanse ruiter dient nagestreefd. De bestaande habitatvlekken worden hierbij best ingebed in complexen van andere open habitats op voedselarme en/of venige bodems. Actuele oppervlakte: 5 ha + 9 ha toename = totale beoogde oppervlakte 14 ha.

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • herstel lokale hydrologie (i.f.v, mineralenrijke kwel)
  • aangepast maaibeheer
  • tegengaan verzuring (o.a. stagnerend regenwater tegengaan)
  • tegengaan eutrofiëring (ook in het waterleverend gebied)