6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
576
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion)
Blauwgraslanden (6410)
West-Vlaams Heuvelland
Bocagelandschap
=/+

Actuele oppervlakte: 0,1 ha
Behoud actuele vegetatie met lokale uitbreiding waar mogelijk.

=/↑

Specifieke habitatvereisten zoals voldoende basenrijke kwel, waterhuishouding (kwaliteit en kwantiteit) en aangepast beheer zijn basisvereisten voor de verdere ontwikkeling en instandhouding van het habitattype. Potenties zijn beperkt door sterke voedselaanrijking in het SBZ-H.