Wat is de impact van de zoekzones op het vergunningenbeleid (omgevingsvergunning)?

De zoekzones worden gevrijwaard om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone (natuurdecreet art 2 70°) optimaal te plaatsen. Zoekzones geven dus per habitat een concreet ruimtelijk kader waaraan vergunningsaanvragen getoetst worden. Bij de voortoets en bij de passende beoordeling wordt dus gekeken naar de gevolgen inzake hinder en milieudruk die kan ontstaan door een te vergunnen activiteit binnen de volledige zoekzone. Ook al is er nog geen habitat echt aanwezig in die zone. Bedoeling is immers om de zoekzones te vrijwaren van te sterke hinder om de ontwikkelingskansen van een habitat niet te hypothekeren.

Dit verhindert niet dat er voortdurend maatregelen moeten worden genomen als dat noodzakelijk is om verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de Europees te beschermen habitats,  hun soorten en hun leefgebieden te vermijden of te beëindigen (natuurdecreet art 50septies§2).