Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ecologisch herstel Kraenepoel

1607

In het westen van Vlaanderen is de Kraenepoel vrijwel de enige goed ontwikkelde vertegenwoordiger van het habitattype 3130 (oligotrofe-mesotrofe plas). Het behoud en ecologisch herstel is dan ook essentieel. Volgende maatregelen zijn essentieel voor het behoud van de Kraenepoel:

  • Streven naar een peilbeheer in functie van de vegetaties van de Oeverkruidklasse (laag zomerpeil, hoger winterpeil);
  • Actief peilbeheer, waarbij het peilbeheer geregeld wordt door het inlaten van nutriëntenarm oppervlaktewater en het uitlaten via een uitlaatconstructie. Dergelijk actief peilbeheer kan maar wanneer het oppervlaktewater voldoet aan deze van zwak gebufferde wateren. Dit is op dit moment echter niet het geval, zodat op dit ogenblik enkel passiel peilbeheer, aangevuld met aflaten van het water (in de zomer) mogelijk is;
  • De kwaliteit van het instromend oppervlaktewater dient in functie van actief peilbeheer verbeterd te worden (aanpakken van het afwateringsgebied met afkoppeling regenwater, bufferstroken,…);

  • Opstuwen en saneren van de ringgracht voor het versterken van de invloed van kwelwater;
  • Beheer van oeverzone en dreefbeheer (zie ook prioritaire inspanning 1).