Definitief groen licht voor nieuw instandhoudingsbesluit in de haven van Antwerpen

06-06-2019

De Vlaamse Regering gaf op 17 mei 2019 haar definitieve zegen over het nieuwe instandhoudingsbesluit voor het Vogelrichtlijngebied ‘BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. In feite ging het enkel om een wijziging van het instandhoudingsbesluit van  17 maart 2017: De instandhoudingsdoelen bleven dezelfde. Enkel de prioritaire maatregelen (in bijlage 2) werden herschreven.

Waarom was die wijziging noodzakelijk?

Haven en natuur gescheiden in het MMHA
Het MMHA, het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief, omschreef een duidelijke en duurzame visie op de uitbouw van de haven van Antwerpen. De ontwikkeling van grote en kwalitatieve natuurkerngebieden buiten de haven, zouden onze doelsoorten de leefgebieden garanderen nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dat stond de haven toe elders uit te breiden zonder significant negatieve effecten op deze doelsoorten.

Vernietiging GRUP Zeehaven
Het Europese Hof oordeelde dat deze visie niet conform de Europese richtlijnen is, omdat nog niet gerealiseerde natuur in rekening gebracht werd bij de passende beoordeling van nieuwe havenontwikkelingen op die natuur, zoals vooropgesteld in het MMHA.  De Raad van State vernietigde om die reden het GRUP voor de haven van Antwerpen.

Het s-IHD-besluit van 17 maart 2017
Het MMHA vormde ook het uitgangspunt voor het S-IHD-besluit van 17 maart 2017.
Dat S-IHD-besluit maakte geen onderscheid tussen instandhouding en compensatie en moest daarom aangepast worden op vlak van de prioritaire inspanningen.

Het nieuwe s-IHD-besluit
Het S-IHD-besluit beschrijft voor 5 Europese habitattypes en 28 Europese  doelsoorten welke oppervlakte,  kwaliteit, aantallen en/of leefgebieden  moeten bereikt worden via drie sporen van prioritaire inspanningen om de instandhoudingsmaatregelen te realiseren.  
•    Prioritaire inspanning 1  vormt de optimalisatie en het beheer van de huidige leefgebieden.
•    Prioritaire inspanning 2 omvat de bescherming en de uitbreiding van de estuariene  habitats in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan.  
•    Op basis van de prioritaire inspanningen 1 en 2 wordt de distance to target berekend onder prioritaire inspanning 3.  Die wordt uitgedrukt in een globale, gelokaliseerde oppervlakte bijkomend leefgebied waarvan de ecologische vereisten duidelijk in kaart worden gebracht.

Het nieuwe S-IHD-besluit kwam tot stand als een succesvolle evenwichtsoefening in de schoot van de beheercommissie natuur Linkerscheldeoever en zal daar ook zijn uitwerking krijgen. Dankzij de synergie tussen de verschillende betrokken actoren en het al even nieuw projectbureau dat opgericht werd binnen ANB i.s.m. Natuurinvest en het departement MOW, betekent het nieuwe S-IHD-besluit  een boost voor de kwetsbare leefgebieden van heel wat zeldzame vogelsoorten in de buitengewone havencontext van het linkerscheldeoevergebied.