Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1595
Wespendief
Kleine Nete
Wespendief

Open bossen, hoog aandeel loofbossen.
Tussenliggende gronden met voldoende voedselaanbod in onder meer schrale graslanden.

Behoud of uitbreiding van de huidige populatie van ca. 2 broedparen. Voor wat betreft het broedgebied spoort de soort mee met de doelstellingen voor habitattypes 9120/9190. Voor elk broedpaar is dan minstens een kern van 100 ha aaneengesloten en kwaliteitsvol bos nodig. Voor wat betreft het leef- en foerageergebied is > 2500 ha geschikt mozaïeklandschap van 30-60 % bosbedekking in open landschap (m.i.v. landbouwgrond) per broedpaar nodig.