Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1530
Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024

Een voldoende tot goede lokale LSVI wordt beoogd door:

  • beschikbaarheid van voldoende open water met structuurrijke oevers of gevarieerde beekvalleien (natte graslanden, KLE’s, e.d.)
  • goede waterkwaliteit foerageerwateren
  • natuurlijke visstand
  • behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige landschapselementen (zowel groene als blauwe) op de aanvliegroutes tussen foerageergebied en zomerverblijf enerzijds en foerageergebied en winterverblijf anderzijds.
  • vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jacht-, zwerm-, paar- en overwinteringsplaatsen

Behoud van de actuele populaties.