Otter

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1062
Otter
Maasvallei
Rivierlandschap
Otter

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met grote verscheidenheid aan water- en visrijke gebieden met een netwerk van rivieren, beken, sloten, vijvers, laagveengebieden en natte valleigraslanden met structuurrijke oevers en oeverbegroeiing, bestaande uit

  • goede waterkwaliteit
  • terugschroeven van de biobeschikbaarheid van toxische contaminanten residuen bestrijdingsmiddelen, zware metalen, …);
  • herstel van visbestanden
  • instandhouding en herstel van het winterbed van de Maas en van natuurlijke overstromingszones langs beken en begeleidend landbiotoop, met bijzondere aandacht voor een ruim aanbod aan geschikte dagrustplaatsen: moeraszones, dichte en uitgestrekte struwelen, burchten (das, vos, … );
  • ontsnipperen oppervlaktewateren en wegwerken van migratieknelpunten
  • ontwikkeling van veilige passages ter hoogte van verkeersinfrastructuur;
  • geen fuikenvisserij en ottervriendelijke rattenvallen

Actueel: niet meer voorkomend, enkel zwervende individuen
Einddoel: de SBZ als verbindingsgebied tussen de Waalse en Nederlandse kernpopulaties met het oog op areaaluitbreiding, via verbetering van de kwaliteit van het leefgebied