Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1586
Meervleermuis
Polders
Meervleermuis

Kwaliteitsverbetering:

  • open water met een goede waterkwaliteit met natuurlijke vegetatie- en insectenrijke oevers, als foerageerhabitat. ;
  • Behoud en herstel van lijnvormige landschapselementen als verbinding tussen kolonies en foerageergebieden.

Actueel: geen populatie binnen SBZ, wel belangrijke aantallen foeragerende individuen.
Doel: behoud van de actuele populatie.