Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1592
Kamsalamander
Turnhouts vennengebied
Kamsalamander

De voortplantingsplaatsen zijn poelen, vijvers, kleigroeven, relatief voedselrijke vennen en andere plassen met een neutrale pH. Het leefgebied wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit aan biotopen. In het vogelrichtlijngebied is de soort aanwezig in poelen.
Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door verbeteren van de habitatkwaliteit van de huidige leefomgeving

  • voldoende waterpartijen
  • behoud neutrale pH
  • tegengaan eutrofiëring
  • tegengaan beschaduwing
  • weinig tot geen predatie door vissen
  • 10-50% (onder)watervegetaties
  • nabijheid van geschikt landbiotoop

Kamsalamander komt in het vogelrichtlijngebied voor in het gemeentebos Baetenheide en in voedselrijke(re) plassen in het domeinbos Ravels en de periferie ervan (Kijkverdriet, in SBZ-H). Toename van de huidige populaties, door kwaliteitsverbetering van het leefgebied via bijkomende aanleg van een functioneel netwerk van poelen (zowel in SBZ-V als SBZ-H). Per populatie wordt gestreefd naar 20-50 adulte dieren die zich in één (> 250 m2) of meerdere (3-5,