91F0 - Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
394
91F0 - Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
Hardhoutooibossen (91F0)
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 8 ha in deelgebied 8, 13
Toename: er wordt 50 ha toename voorzien met als richtwaarde voor bosuitbreiding van 31 ha verspreid over de verschillende deelgebieden 8,9 en 13. Waarbij er gestreefd wordt naar een 3-4 tal kernen van 15 ha.
Einddoel: 58 ha

Het bostype kan ontwikkelen door successie vanuit de wilgenvloedbossen (91E0) op de minder dynamische standplaatsen van het winterbed.

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype:

  • herstel dynamisch riviersysteem (zie inleiding Landschap: Rivierlandschap)
  • ongestoorde leemhoudende bodems
  • gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
  • vermijden van verstoring strooisellaag
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden