Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr – ruigte-elzenbossen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
392
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr – ruigte-elzenbossen
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 22 ha in deelgebied 1
Einddoel: 62 ha met als richtwaarde voor bosuitbreiding 31 ha

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype:

  • gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
  • herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief)
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden
  • buffering tegen externe invloeden
  • tegengaan verruiging en interne eutrofiëring door creëren gunstige hydrologie
  • herstel kwelzones