Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
584
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Zandig Vlaanderen West
Beekvalleien en graslanden
+

Actueel: 2,5 ha (ook buiten DG 9 in SBZ)
Doel: toename naar 5 ha in deelgebied 9 Vallei van de Zuidleie. Voornamelijk door herstel oude meanders inclusief hydrologische isolatie. Richtwaarde voor uitbreiding is 1 ha.

Verbetering kwaliteit van de bestaande locaties met potentiële ontwikkeling / herstel van het habitattype door het verzekeren van een goede waterkwaliteit en aangepaste inrichting en beheer.