3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
557
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Zandleemstreek
+

Actueel: 0,38 ha
Doel: toename van 8 ha door omvorming van bestaande plassen in deelgebieden 14 en 17 . In de oeverzone van de verschillende plassen in deelgebied 14 wordt het habitat nagestreefd.

Behoud sleutelsoorten / streven naar voldoende sleutelsoorten van het habitattype.