3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
496
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
=

Behoud van de huidige 0,001 ha in Walenbos (deelgebied1c).

De kwaliteitsdoelstelling voor dit habitattype is een aangepaste grondwaterstand, een goede waterkwaliteit en minder (eutrofiërende) atmosferische deposities (volgens LSVI-normen).