Het gevoerde proces

1Grootste netwerk beschermde natuurgebieden ter wereld: Natura 2000

Van bij de start van het proces werden de belangrijkste stakeholders via een Vlaamse overleggroep betrokken bij de methode, de inhoud en de aanpak van de instandhoudingsdoelstellingen.

Het procedurebesluit werd goedgekeurd in 2009. Terwijl de gewestelijke natuurdoelen werden opgemaakt en besproken, werd samen met de overlegroep de opmaak van de specifieke natuurdoelen en de aanpak van de consultatie erover voorbereid.

Zodra in 2010 de gewestelijke natuurdoelen werden goedgekeurd, kon worden gestart met de opmaak van de specifieke. De overlappende gebieden (gebieden volgens de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn) werden geclusterd zodat er 40 rapporten moesten worden opgemaakt in plaats van 62. Elk rapport doorliep in de periode 2010-2012 daarbij hetzelfde traject.

 • Eerst maakte ANB een ontwerprapport op. Dit ontwerprapport werd door een werkgroep (Wetenschappelijke Beoordelingscommissie of WBC) beoordeeld op zijn wetenschappelijke onderbouwing. Het agentschap paste het rapport aan eventuele opmerkingen aan.
 • In een tweede stap werd dit rapport voorgelegd aan de Vlaamse overleggroep en vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse administraties om na te gaan of het helder en begrijpbaar was. ANB paste het rapport indien nodig aan.
 • Daarna werd het rapport voorgelegd aan lokale vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders, administraties en overheden met twee doelen: (1) het inbrengen van lokale kennis en ervaring zodat het rapport beter en vollediger wordt en (2) het verzamelen van opmerkingen en bezwaren op basis waarvan het rapport kon worden bijgestuurd of waarmee rekening moet worden gehouden bij de realisatie van de IHD’s.
  Tijdens de consultatie heeft elke sector schriftelijk zijn opmerkingen aan het ANB overgemaakt. Het agentschap heeft die verwerkt in een verslag, waarin gemotiveerd staat aangegeven hoe met de verschillende opmerkingen is omgegaan (verworpen of aanvaard) en op welke wijze het rapport al dan niet werd aangepast.
 • In een vierde stap bogen de Vlaamse overleggroep en de projectgroep van Vlaamse administraties zich finaal over het betrokken rapport en het verslag van ANB van de resultaten van het overlegproces. Daarna werden uit elk finaal rapport de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten getrokken. Die werden voor principiële goedkeuring door bevoegd minister Schauvliege aan de Vlaamse Regering overgemaakt.
  Daarbij werden alle discussiepunten, aandachtspunten, verslagen en onderbouwende documenten als bijlage overgemaakt. Discussiepunten hebben betrekking op de geformuleerde doelstellingen en de geformuleerde prioritaire inspanningen en hebben dus betrekking op datgene wat in het Besluit Vlaamse Regering wordt opgenomen. Aandachtspunten hebben betrekking op de manier waarop de doelen zullen worden gerealiseerd.
 • Ten slotte was er nog een formele adviesronde voor elk individueel dossier via de betrokken formele adviesraden (de Minaraad, de SERV en de SALV).

Begin 2013 werden alle rapporten naast elkaar gelegd om te zorgen dat de som van de specifieke natuurdoelen paste binnen het kader van de gewestelijke en werd er herverdeeld binnen en tussen de gebieden om een maatschappelijk optimale verdeling te verkrijgen binnen de ecologische en juridische randvoorwaarden. Dit is de zogenaamde kalibratie-oefening. Op vraag van de overleggroep werd deze oefening voorgelegd aan een onafhankelijke groep wetenschappers ter kwaliteitscontrole. De resultaten van deze oefening werden opnieuw principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na advies van de Raad van State werden voor alle gebieden de S-IHD’s definitief goedgekeurd op 23 april 2014. Ook de onderbouwende rapporten werden hieraan aangepast.

Formeel loopt de procedure als volgt

 • Het ANB en het INBO maken een rapport op ter onderbouwing en motivering van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor een gebied (een Habitatrichtlijn, een Vogelrichtlijn of een cluster van beide).
 • Op basis van dat rapport en het verslag van de consultatie van de betrokken stakeholders door ANB, stelt de minister een voorontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast na overleg met de overleggroep en legt dit aan de Vlaamse Regering voor.
 • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing over het vastgestelde voorontwerp van besluit betreffende de specifieke instandhoudingsdoelstellingen van een gebied.
 • De natuurdoelen worden voor advies aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de SERV en de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij voorgelegd.
 • Na deze adviezen stelt de Vlaamse Regering de specifieke instandhoudingsdoelstellingen definitief vast.
 • Een wijziging gebeurt op dezelfde manier.