Wanneer krijgen we zicht op oppervlakten en locaties die nodig zijn voor oppervlaktebehoevende soorten?

Net zoals voor de andere soorten, zijn voor de oppervlaktebehoevende soorten de doelen in de specifieke instandhoudingsdoelstellingen besluiten (S-IHD) opgenomen. De  oppervlaktes kunnen afgeleid worden uit de rapporten die de criteria voor de beoordeling van de staat van instandhouding beschrijven (INBO.R.2008.35; INBO.R.2008.36). In deze rapporten wordt telkens met een oppervlaktevork gewerkt. Het is immers vaak onmogelijk om een exacte oppervlakte aan bijvoorbeeld een broedpaar of een populatie toe te schrijven aangezien dit afhankelijk is van vele factoren.
 

De actuele leefgebieden van de oppervlaktebehoevende soorten binnen die beschermingszones waar ze tot doel gesteld zijn in het S-IHD-besluit, worden weergegeven in managementplan 1.1 en ook geïmplementeerd in het zoekzonemodel. Voor vier van deze soorten (grauwe klauwier, roerdomp, kwartelkoning en porseleinhoen) wordt in het zoekzonemodel ook met een reservatiezone gewerkt voor die gebieden waar er, naast eventueel actueel voorkomen , een bijkomend doel is.