Vragen over de brief die u kreeg

1661,87 km²totale oppervlakte Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Waarom krijg ik een brief?

De goedkeuring door de Vlaamse Regering van de 36 S-IHD-besluiten en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal een aanzienlijke invloed hebben op het (milieu)vergunningenbeleid. Met deze brief wil de Vlaamse overheid u een benaderend beeld geven van de eventuele impact van uw exploitatie op vlak van stikstofneerslag op de instandhoudingsdoelstellingen of Europese natuurdoelen. Deze brief heeft geen enkele juridische waarde, maar is enkel van informatieve aard.

Wie krijgt een brief?

 • De landbouwer die in 2013 aangifteplichtig was, met 1 of meerdere actieve exploitaties én dieren heeft aangegeven bij de Mestbank.
 • De landbouwer die in 2014 een nieuwe exploitatie heeft aangegeven bij de Verzamelaanvraag bij het Agentschap voor Landbouw- en Visserij, waarbij niet aangeduid is dat er geen dieractiviteiten op de exploitatie aanwezig zijn.
 • De landbouwer die in 2013 rundvee geregistreerd heeft bij DierenGezondheidsZorg Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen), maar die geen aangifte van de rundveebezetting 2013 indiende bij de Mestbank vóór 1/7/2014.

Wie krijgt geen brief?

 • De landbouwer van wie de exploitatie niet-aangifteplichtig is.
 • De landbouwer die in 2013 een actieve exploitatie heeft zonder dierbezetting op de aangifte 2013 bij de Mestbank.
 • De landbouwer die de exploitatie stopgezet heeft.

Wordt er per exploitatie maximaal 1 brief verstuurd?

Neen, niet altijd. Bijvoorbeeld: Indien in 2013 meerdere landbouwers op 1 exploitatie actief waren en deze elk een aparte dierbezetting op hun Mestbankaangifte indienden, zal elke individuele landbouwer voor die exploitatie een brief ontvangen. De brieven aan de verschillende landbouwers worden niet gelijktijdig verstuurd. Er kunnen een aantal dagen tussen liggen.

Ik krijg een brief met een lege bijlage 1. Waarom werd voor mijn exploitatie geen categorie bepaald?

Het was niet mogelijk om de stikstofneerslag afkomstig van uw exploitatie te berekenen, en de categorie te bepalen, vanwege een van volgende redenen:

 • Voor uw exploitatie werden geen dieren in de aangifte 2013 teruggevonden.
 • Voor uw exploitatie werden via de verzamelaanvraag 2013 meerdere stalpercelen op grotere afstand (ongeveer 100m) van elkaar teruggevonden in de databanken.
 • Voor uw exploitatie werden via de verzamelaanvraag 2013 geen stalpercelen teruggevonden én er was geen betrouwbaar exploitatieadres beschikbaar bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

De gegevens op brief komen niet overeen met mijn aangiftegegevens of verzamelaanvraag. Hoe komt dit?

De oorzaken hiervan kunnen de volgend zijn:

 • Bij laattijdige aanpassingen van mestbankgegevens van dierbezetting en staltypes van de aangifte 2013 bij de Mestbank zoals deze gekend waren op 1/7/2014. Aanpassingen die later gebeurd zijn, konden niet meer gebruikt worden bij de berekening van de bijdrage. Dit betekent echter niet dat deze aanpassingen van uw aangifte 2013 niet correct zijn doorgevoerd.
 • Bij laattijdige aanpassingen van XY-coördinaten van de stalpercelen van de verzamelaanvraag 2013 zoals deze op 14/7/2014 gekend waren bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Aanpassingen die later gebeurd zijn, konden niet meer gebruikt worden bij de berekening van de bijdrage. Dit betekent echter niet dat deze aanpassingen van uw verzamelaanvraag 2013 niet correct zijn doorgevoerd.
 • In het geval geen stalpercelen op de verzamelaanvraag 2013 werden aangetroffen in de databank (toestand op 7/7/2014), werden de exploitatieadressen van de Verzamelaanvraag 2014 gebruikt, zoals deze gekend waren op begin juli. Met aanpassingen die later gebeurd zijn werd geen rekening meer gehouden.

Lees in elk geval aandachtig van welk aangiftejaar de gegevens gebruikt werden.

Worden in de brief de zoekzones al mee opgenomen bij de berekening?

Er wordt rekening gehouden met de zoekzones. Naarmate de natuurdoelen gelokaliseerd worden, kan de bijdrage van het bedrijf aan de stikstofdepositie dus verminderen doordat de zoekzones verkleinen.

Verandert deze brief iets aan mijn huidige vergunning(en) of mijn toekomstige vergunningsaanvraag?

De gegevens in de brief en de bijlagen hebben geen juridische waarde t.o.v. de lopende (milieu)vergunning. Het is niet omdat kleinere aantallen vermeld worden in de brief, dat de milieuvergunning ingeperkt wordt. De brief verandert niets aan de duurtijd van uw (milieu)vergunning.

De brief slaat alleen op de vermelde exploitatie en niet noodzakelijk op uw bedrijf/inrichting waarvoor u een vergunning bezit of in de toekomst gaat aanvragen. De berekeningen die voor deze brief gebeurd zijn, hebben geen enkele juridische waarde voor uw toekomstige vergunningsaanvraag.

Wat is eigenlijk het probleem met de ammoniakemissie van mijn stal?

De belangrijkste oorzaken van het huidige verlies van biodiversiteit in Vlaanderen zijn enerzijds verlies en versnippering van leefgebieden en anderzijds vermesting, waarin ammoniak een belangrijke rol speelt. Vermesting leidt tot veranderingen in biomassa en in soortensamenstelling doorheen de verschillende trofische niveaus van planten- en diergemeenschappen. Die verhoogde beschikbaarheid kan het gevolg zijn van de externe aanvoer van voedingsstoffen, of kan veroorzaakt worden door wijzigingen in de water of mineralenhuishouding (interne vermesting). De verhoging wordt steeds gezien in relatie tot de ‘natuurlijke’ voedselrijkdom in de ecosystemen. Zo zijn bijvoorbeeld schorren en slikken of alluviale graslanden intrinsiek veel productiever en voedselrijker dan heide, vennen of bronbeken.

Op het land vormt vermesting een bedreiging voor halfnatuurlijke en natuurlijke ecosystemen waar de beperkt beschikbare stikstof de concurrentie tussen soorten beslecht. Heides, schraalgraslanden en sommige bostypes zijn zeer gevoelig voor stikstofvermesting via depositie of via water (grondwater, oppervlaktewater). De veranderingen in de levensgemeenschappen worden meestal gekenmerkt door de overheersing van één of enkele stikstofminnende soorten (bv. vergrassing van heide). Hoge stikstofdeposities tasten de vitaliteit van bossen aan.