Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Voortgang

De realisatie van de Europese natuurdoelen wordt gefaseerd en programmatisch aangepakt. Vlaanderen moet elke zes jaar aan Europa rapporteren, daarom is ook voor de realisatie gekozen voor cycli van maximaal zes jaar. Per cyclus of planperiode wordt een Vlaams Natura 2000-programma opgemaakt met een Vlaamse taakstelling en acties voor de komende periode. Het programma omschrijft ook welke organisaties betrokken zijn en geeft een raming van de uitgaven voor de uitvoering van het programma.  

Het Vlaams Natura 2000-programma voor planperiode 2021-2026 is nog niet vastgesteld, dat betekent dat het programma 2016-2020 geldig blijft. 

De uitvoering van het programma wordt opgevolgd door de Gewestelijke Overleginstantie (GOI), lokale gebiedscoalities, project- of overlegstructuren.

De uitgangssituatie in 2017 werd per Speciale Beschermingszone (SBZ) vastgelegd in het Voortgangsdocument Natura 2000. Hierin vind je de Specifieke Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD), de prioritaire inspanningen, de oppervlaktebalans, de acties die nodig zijn om de prioritaire inspanningen uit te voeren en de richtkaart met informatie over de uitvoering van de doelstellingen. 

Om de opvolging van de realisatie van de S-IHD te kunnen garanderen wordt jaarlijks een nieuwe stand van zaken van de openstaande taakstelling opgemaakt. 

Op het einde van een planperiode worden de taakstelling, de uitgevoerde acties en de resultaten geëvalueerd met het oog op de opmaak van een volgend Vlaams Natura 2000-programma en de planning van lokale acties. 

 

› Naar 'Overlegstructuren'.

› Naar 'Voortgangsdocument Natura 2000'.

› Naar 'Openstaande taakstelling'.