Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projectsubsidie Soorten 2021 - negen projecten geselecteerd

Natuur en Bos lanceerde begin 2021 voor het eerst een oproep voor Projectsubsidies Soorten. Doel van deze subsidie is om concrete initiatieven te stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan een aantal soortenbeschermingsprogramma’s. Er werden negen projecten geselecteerd die zullen bijdragen aan het leefgebied van kamsalamander, vleermuizen, vliegend hert en patrijs en andere akkervogels. In totaal gaat dit om net geen 100.000 euro.

De projecten liggen verspreid over Vlaanderen en worden uitgevoerd door verschillende verenigingen maar ook door lokale overheden of privé-eigenaars. Heel vaak gaat het om een samenwerking tussen deze verschillende partijen.

Hieronder vind je een overzicht van alle goedgekeurde projecten, met telkens een korte beschrijving per project.

 

PSS2021-01 - Broedhopen Vliegend Hert Overijse

Regionaal Landschap Dijleland gaat samen met de Gemeente Overijse broedhopen aanleggen voor het vliegend hert op gemeentelijke gronden. Momenteel bevinden er zich een 7-tal broedhopen op terreinen van de gemeente Overijse zelf. Met dit project willen ze dit aantal optrekken tot 20 broedhopen in totaal. De 13 nieuwe broedhopen komen te liggen binnen actueel leefgebied en sommige zelfs in zones waar volgens het Soortenbeschermingsprogramma moet worden ingezet op het verbinden van leefgebied en habitat.
Voor dit project wordt een subsidie van € 10.883,66 toegekend.

 

PSS2021-02 - Vleermuizen NP Vlaamse Ardennen

Natuurpunt Vlaamse Ardennen gaat een voormalige woning functioneel inzetten en ombouwen tot  “faunahuis” -een demonstratiewoning voor natuurvriendelijk bouwen. De bovenste zolderverdieping van het gebouw wordt in zijn geheel ingericht in functie van vleermuizen met daarop aansluitend enkele grotere nestruimten voor andere dieren. De zolder wordt het hart van het faunahuis omdat het tal van mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen toont.  Er worden ruim 50 voorzieningen voor vleermuizen gedemonstreerd. Deze gaan van eenvoudige schuilplekken tot een verwarmde kraamkoloniekast. Het is bovendien de bedoeling dat een deel van de inrichting ook daadwerkelijk vleermuizen aantrekt. Meerdere vleermuissoorten komen daarvoor in aanmerking. Een deel van de faunavoorzieningen zal zowel vanaf de binnenzijde als van buitenaf zichtbaar en toegankelijk zijn.
Voor dit project wordt een subsidie van € 9.387,00 toegekend.

 

PSS2021-03 - Akkervogels Bilzen (geen Natura 2000-soorten)

Stad Bilzen gaat inrichtingswerken uitvoeren op gronden van Elia, deze werken worden gecoördineerd door Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren . Het is de bedoeling deze gronden maximaal in te richten voor soorten van het agrarisch gebied met als focus de aanwezige akkervogels. Hierdoor zullen er permanente ecologische structuren ontstaan in dit landbouwgebied ter aanvulling op de reeds tijdelijke structuren gerealiseerd aan de hand van beheerovereenkomsten. Dit project kadert binnen een groter geheel genaamd ‘Plan Leeuwerik’.
Voor dit project wordt een subsidie van € 14.267,12 toegekend.

 

PSS2021-04 - Kamsalamander Wellen

Met een totaalpakket van geplande inrichtingswerken beoogt de Wellense natuurvereniging ’t Bokje, in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en private eigenaars, een optimalisering van de leefgebieden van de kamsalamander in de brede vallei van de Herk, voornamelijk op grondgebied Wellen. Dit pakket omvat hoofdzakelijk herstelmaatregelen voor bestaande waterhabitats, zijnde stilstaande waterlichamen zoals (veedrink)poelen en (tuin)vijvers. In het projectgebied worden ook nieuwe watervlakken gegraven ter uitbreiding van de bestaande clusters. Daarnaast is er ook aandacht voor het landhabitat van de kamsalamander. Middels uitvoer van achterstallig beheer van graslanden en aanplant van hagen en knotbomenrijen ontstaan kwalitatieve en robuuste structuurverbindingen binnen leefgebieden en tussen verschillende populaties van de kamsalamander. Resterend snoeisel en takhout zal verwerkt worden in bestaande of nieuwe takkenrillen.
Voor dit project wordt een subsidie van € 8.991,50 toegekend.

 

PSS2021-06 -  Broedhopen Vliegend Hert Sint-Gesius-Rode en Beersel

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zal binnen dit project 20 broedhopen voor het vliegend hert aanleggen in particuliere tuinen. Deze bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van actuele vindplaatsen van het vliegend hert, zowel binnen als net buiten het leefgebied van de aanwezige populaties. Op die manier worden de lokale populaties versterkt en kunnen ze hun leefgebied uitbreiden.
Voor dit project wordt een subsidie van € 14.448,00 toegekend.

 

PSS2021-07 - Vleermuizen Nieuwrode

Het dak van de kerk in Nleuwrode zal gerenoveerd worden. Op vraag van de gemeente is de kerkfabriek bereid om chiroptières in te bouwen zodat vleermuizen binnen kunnen maar vogels niet. Op de zolder zelf zullen ook kleine aanpassingen gebeuren om micro-habitats te creëren.
Voor dit project wordt een subsidie van € 2.170,00 toegekend.

 

PSS2021-08 - Vleermuizen RLVA

Dit project draagt bij tot de bescherming en behoud van vleermuizenoverwinteringsplaatsen in kerken in de Vlaamse Ardennen. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zal binnen dit project vijf kerken aanpakken en deze zo optimaal mogelijk inrichten voor vleermuizen.
Voor dit project wordt een subsidie van € 17.299,45 toegekend.

 

PSS2021-09 - Vleermuizen  Gemeente Beerse

Via dit project wil de gemeente Beerse zijn inwoners nestkasten voor vleermuizen aanbieden waardoor: nieuw leefgebied beschikbaar komt zodat populaties zich in aantal en oppervlak kunnen uitbreiden, deze populaties zich kunnen versterken en minder kwetsbaar worden, er nieuwe stapstenen beschikbaar komen in de bebouwde omgeving en daarmee meer optimale verbindingen tussen bestaand leefgebieden (parken, tuinen, openbaar groen,…) in onze kern en leefgebieden buiten de kern en er bewust nieuwe verblijven worden aangeboden door geëngageerde inwoners, waardoor mogelijke 'overlast' elders wordt beperkt.
Voor dit project wordt een subsidie van € 18.665,50 toegekend.

 

PSS2021-10 - Broedhopen Vliegend Hert Schavei

Regionaal Landschap Dijleland gaat samen met verschillende private eigenaars broedhopen aanleggen voor het vliegend hert in de gemeente Overijse. In het verleden werden reeds broedhopen aangelegd in particuliere tuinen en met dit project willen ze doorgaan op datzelfde elan. Het gaat over 7 broedhopen op verschillende locaties waarvan sommige liggen in één van de zones waar het Soortenbeschermingsprogramma wil inzetten op het verbinden van leefgebied en habitat. Maar bovenal liggen de locaties midden in het huidige leefgebied.
Voor dit project wordt een subsidie van € 3.436,95 toegekend.