Herstel laagveen in deelgebied 1

0104

Het Vijverbroek (deelgebied 1) is gelegen in een oude Maasmeander, waar een venige zone voorkomt. Op deze veenlaag komen de habitattypen 91E0 en 7140 voor. Voor het herstel van drijftilvegetaties is het noodzakelijk open water te creëren. Dit kan enerzijds door het uitgraven van waterpartijen op voormalige turfkuilen, het afgraven van het opgevulde deel van de drijftil of anderzijds in nieuw te graven veenkuilen. Overleg met de terreinbeherende vereniging en de gemeenten is nodig om deze inspanning te realiseren.