Aangepaste versie omzendbrief passende beoordeling

20-09-2017

Omzendbrief/LNE/2015/1 werd gewijzigd. Deze omzendbrief biedt op basis van het Natuurdecreet een kader aan de opstellers van een passende beoordeling. Daarnaast maken ook vergunningverlenende instanties gebruik van dit document, bv. wanneer zij een vergunning afleveren voor een activiteit met mogelijke effecten in een Speciale BeschermingsZone (SBZ).     

De inhoud van de vorige omzendbrief werd grotendeels behouden. De belangrijkste wijziging betreft het onderdeel 4: 'Duiding bij de recente beslissingen met betrekking tot significantiekader stikstofneerslag'. Dat onderdeel werd geactualiseerd op basis van de beslissing van de Vlaamse regering van 30 november 2016.

Omzendbrief/LNE/2015/1 wordt voor de duidelijkheid vervangen door een nieuwe, geconsolideerde versie (omzendbrief/OMG/2017/01).