Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1128
Zeggekorfslak
Jekervallei
Zeggenkorfslak
=/↑

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit

  • Aanwezigheid van geschikte habitattypes (6430, rbbmc, rbbms, zeggerijk elzenbroek), specifiek in deelgebied 3 is minstens het behoud en een kwalitatieve verbetering van rbbmc noodzakelijk;
  • Een voldoende hoge waterstand (> 0,25), zonder dat de vegetatie wijzigt door vernatting;
  • Continue vochtigheid zonder uitdroging of overstromingen;
  • Aangepast maaibeheer, dit houdt in: terrein opsplitsen in stroken en dit in fasen maaien (tussenperiode van enkele weken) zodat migratie mogelijk is
  • Kweldruk in de gebieden in stand houden (dit is noodzakelijk om verzuring van het water tegen te gaan);
  • Herstel van de natuurlijke overstromingsdynamiek waar mogelijk om potentiële habitats met elkaar te verbinden;
  • Watervervuiling tegengaan.

Behoud van populaties in een goede staat van instandhouding in deelgebied 1-Molenbeemd-Klein Membruggen, deelgebied 3-Vallei van de Boven-Demer, deelgebied 4-Demerbronnen, Wadden. Er wordt hierbij gestreefd naar populaties > 80 ex./m², waarin zowel adulten als juvenielen voorkomen binnen een samenhangend gebied van > 0,20 ha. Uitbreiding is mogelijk binnen deelgebied 7-De Pomperik-Dorpsbeemden, door kolonisatie vanuit de actuele populatie aan de Dauteweyers.