Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1492
Bruine kiekendief
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Bruine kiekendief
↑

Bruine kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties. De soort lift zowel als broedvogel als doortrekker/overwinteraar mee met de doelen voor Roerdomp en Porseleinhoen, de doelen voor moerashabitats en de kwaliteitsverbetering die voor het moeraslandschap en andere habitattypische soorten ervan wordt nagestreefd. Bijkomend wordt voldoende rust als kwaliteitseis meegegeven.

Bruine kiekendief is onregelmatige broedvogel in het gebied en is actueel gekend als overwinteraar in lage, maar stabiele aantallen. Herstel van de broedpopulatie. Er wordt een broedpopulatie van minimaal 3 bp beoogd. De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de benodigde extra oppervlaktes leefgebied van roerdomp en porseleinhoen. Niet-broedvogels: behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.