Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_oli oligotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr Ruigte elzenbossen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
956
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_oli oligotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr Ruigte elzenbossen
Mechelse Heide
+

Actueel: 56 ha
Behoud actuele oppervlakte + 4 ha door omvorming door herstel van de hydrologie in de omgeving van het Asbroek.
Einddoel: 60 ha

Ontwikkeling van complex van alluviaal bos in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:
een gevarieerde bosstructuur met voldoende dood hout en sleutelsoorten van het mesotrofe subtype.
behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief)
ontwikkeling van structuurrijke bosranden
buffering tegen externe invloeden