Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
837
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Kleine Nete
+

Toename van de bestaande oppervlakte van 2 ha tot een totale oppervlakte van 18 hectare door omvorming van 16 ha rond bestaande relicten. De grootste potenties zijn aanwezig in de deelgebieden 10 en 11.
Doordat de actuele atmosferische stikstofdepositie de grenswaarde (20 kg N/ha/j) voor dit habitattype overschrijdt, zijn er grote delen van de graslanden met potenties voor dit habitattype niet habitatwaardig. De oppervlakte te ontwikkelen grasland zal wellicht hoger dienen te zijn dan de oppervlakte die strikt genomen voor dit habitattype tot doel wordt gesteld. Dit leidt dan tot een mozaïek van verschillende types natte graslanden (rbbhc, 6510, 6410, … ).
Gelegen in een schraalgraslandcomplex zoals geformuleerd bij HT 6410.

Verbetering van de waterkwaliteit zoals geformuleerd bij HT 3260.

  • gelegen in een schraalgraslandcomplex van 75 ha
  • verruigingsindicatoren
  • verbossing
  • verzuringsindicatoren
  • verdrogingsindicatoren
  • aantal sleutelsoorten > 9