Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6210 - Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten (Festuco-Brometalia), subtype 6210_sk - kalkrijk doornstruweel

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
405
6210 - Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten (Festuco-Brometalia), subtype 6210_sk - kalkrijk doornstruweel
Caestert
+

Actuele oppervlakte: 1 ha
Toename met 6 ha Betreft subtype 6210_hk door omvorming van struwelen en bosaanplanten in deelgebied 1 Roosburg, , 3 Keel en ook 2 Tiendeberg, 4 Caestert; en subtype 6210_sk: door omvorming van grasland in de deelgebieden 1, Roosburg, 2 Tiendeberg, 3 Keel – de Muizenberg en 4 Caestert.

Beperken van opslag van struweel door periodiek begrazingsbeheer. Gevarieerde structuur van de kruidlaag met een goed ontwikkelde moslaag.

  • Hoge soortenrijkdom en orchideeënrijk.
  • Tegengaan bemesting en inspoeling van nutriënten uit hogergelegen landbouwgronden.
  • Geschikt leefgebied voor de habitattypische soort Grauwe klauwier.