4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
843
4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Kleine Nete
+

Toename van de bestaande oppervlakte 4010 van 23 ha in SBZ-H en 12 ha in SBZ-V tot een totaaloppervlakte van 73 ha door omvorming van 38 ha.
Toename van HT 7150 door cyclische plagwerken in HT 4010.
Doordat de actuele atmosferische stikstofdepositie de grenswaarde (10-25 kg N/ha/j) voor dit habitattype overschrijdt, zijn er delen van het gebied met potenties voor dit habitattype niet habitatwaardig. De oppervlakte te ontwikkelen vochtige heide zal wellicht hoger dienen te zijn dan de oppervlakte die strikt genomen voor dit habitattype tot doel wordt gesteld.

De belangrijkste doelen zijn:

  • Dwergstruiken meer dan abundant
  • Veenmoslaag aanwezig
  • vergrassing
  • verbossing
  • > 3 sleutelsoorten

Voorkomen van Heikikker als kwaliteitsindicator.