Vragen over de categorie (her)berekening

949.910totale oppervlakte (km²) van Natura 2000 in Europa

Ik zit in de categorie waarbij de bijdrage ammoniakneerslag t.o.v. kritische depositiewaarde getroffen habitat niet relevant is volgens de depositiescan: welke invloed heeft dat op mijn bedrijfsontwikkeling?

Indien uit de depositiescan blijkt dat er voor uw milieuvergunningsaanvraag geen relevante bijdrage is van uw bedrijf, kan er voor uw bedrijf een hernieuwing of uitbreiding toegestaan worden.

Ook nieuwe inrichtingen kunnen toegestaan worden indien uit de depositiescan blijkt dat er geen relevante bijdrage is van de stikstofneerslag ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat.

Ik zit in de categorie x<3% na diepgaande berekening en na overleg met ANB (ingevolge toch rode oplichting bij depositiescan): welke invloed heeft dat op mijn bedrijfsontwikkeling?

Zowel een hervergunning als een uitbreiding is mogelijk zolang het bedrijf hierbij tot dezelfde categorie x<3% blijft behoren. Dit moet blijken uit de diepgaande berekening die u bij uw milieuvergunningsaanvraag toevoegt.

Nieuwe inrichtingen zijn in deze categorie niet vergunbaar.

Ik zit in de categorie 3%<x<50% (t.o.v. speciale beschermingszones, zoals bepaald in artikel 2, 43°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), na diepgaande berekening: welke invloed heeft dat op mijn bedrijfsontwikkeling?

Een decretale verlenging van de toegekende milieuvergunning is mogelijk:

Een eerste verlenging van de termijn van de milieuvergunning, van rechtswege, tot 31 december 2016, geldt voor de bedrijven boven de 3 % (bijdrage bepaald voor de speciale beschermingszones) volgens de lopende vigerende milieuvergunning als deze vervalt vóór 31 december 2016.

Een tweede mogelijke verlenging van de termijn van de milieuvergunning tot 1 januari 2019 (“dus verlenging van de eerste verlengde termijn”), op verzoek, geldt voor de bedrijven tussen de 3 % en 50 % (bijdrage bepaald voor een speciale beschermingszone, een doelhabitat of zoekzone), die reeds een eerste verlenging kregen, volgens de lopende vigerende milieuvergunning.

Indien uw huidige milieuvergunning vervalt na 31 december 2016 loopt uw vergunning gewoon door tot de einddatum. Bij aanvraag van een hervergunning zal die beoordeeld worden ten opzichte van het dan geldende significantiekader.

Ook de aanvraag van een tijdige hernieuwing conform artikel 18, §3 van titel I van het VLAREM is mogelijk. Deze hernieuwing is echter pas mogelijk mits er een substantiële afname gerealiseerd wordt van 30% ten opzichte van de huidige emissie. (zie hiervoor de vragen die onder de titel “decretale verlenging” worden behandeld). Dit moet blijken uit de diepgaande berekening die u bij uw milieuvergunningsaanvraag toevoegt.

Een uitbreiding is mogelijk mits er een substantiële afname gebeurt van 30% ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage aan ammoniakneerslag. Dit moet blijken uit de diepgaande berekening die u bij uw milieuvergunningsaanvraag toevoegt.

Nieuwe inrichtingen zijn in deze categorie niet vergunbaar.

Ik zit in de categorie x>50% (t.o.v. speciale beschermingszones, zoals bepaald in artikel 2, 43°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, na diepgaand onderzoek: welke invloed heeft dit op mijn bedrijfsontwikkeling?

Een decretale verlenging van de toegekende milieuvergunning is mogelijk (zie hiervoor de vragen die onder de titel “decretale verlenging” worden behandeld) indien uw vergunning vervalt vóór 31 december 2016. Verlenging van de vergunning na 31 december 2016 is voor deze categorie niet mogelijk.

Indien uw huidige vergunning vervalt na 2016 loopt uw vergunning gewoon door tot de einddatum. Bij aanvraag van een hervergunning zal die beoordeeld worden ten opzichte van het dan geldende significantiekader.

Ook de aanvraag van een tijdige hernieuwing conform artikel 18, §3 van titel I van het VLAREM is mogelijk. Hierbij moet de bijdrage van uw bedrijf dalen tot minder dan 50% en moet daarna gebruik gemaakt worden van de bepaling voor de bedrijven in de categorie 3%<x<50%. Dat houdt in dat er bovenop de daling tot minder dan 50% nog een afname van 30% ten opzichte van de huidige emissie moet gerealiseerd worden.

Een uitbreiding van een bestaande inrichting of een nieuwe inrichting is in deze categorie niet vergunbaar.