Openbaar onderzoek

Wat is het Natura 2000-programma?

Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren. Het beschrijft daartoe de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Waar kan ik het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma raadplegen?

Het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende links:

Het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 7 maart tot 7 mei 2017, ter inzage op het gemeentehuis van uw woonplaats.

Waarom een openbaar onderzoek?

Publieke inspraak levert een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van het Natura 2000-beleid. Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het ‘natuurdecreet’) voorziet dan ook een openbaar onderzoek in de procedure voor de vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma (artikel 50quater §3). Iedereen (geïnteresseerde burgers, belangenorganisaties, openbare besturen …) kon tijdens dit openbaar onderzoek opmerkingen en/of bezwaren indienen bij het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma.

Van wanneer tot wanneer?

Het openbaar onderzoek liep van 7 maart 2017 tot uiterlijk 7 mei 2017. Tijdens deze periode kon elke burger of organisatie bezwaarschriften indienen.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

Na het openbaar onderzoek worden alle ingediende bezwaren beoordeeld op ontvankelijkheid. Het Agentschap voor Natuur en Bos bundelt vervolgens de ontvangen opmerkingen en maakt ze gecoördineerd over aan de Gewestelijke Overleginstantie, met eventueel een voorstel voor aanpassing van het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma. Deze instantie brengt vervolgens advies uit aan de Vlaamse Regering, die op haar beurt beslist of het geformuleerde advies al dan niet leidt tot een aanpassing in het definitief Vlaams Natura 2000-programma. Na de definitieve vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma door de Vlaamse regering zal het gebundelde advies (overwegingsdocument) van de Gewestelijke Overleginstantie aan de Vlaamse regering op deze site raadpleegbaar zijn.