Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer

22-04-2020
foto Kleine Modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto

In februari vonden twee infoavonden plaats over het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer. De talrijke aanwezigen kregen meer informatie over de Natura 2000-doelen binnen dit project.

Graafweide Schupleer omvat 349ha op grondgebied Grobbendonk en Vorselaar, in het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa. In het gebied wordt een natte natuurkern van meer dan 150ha gerealiseerd, met een mozaïek aan biotopen zoals elzenbroekbossen, traag stromend en stilstaand water, natte schraalgraslanden, ruigtes en rietmoerassen.

Deze natuurkern zal dienst doen als leefgebied voor kleine modderkruiper, rivierprik, rivierdonderpad, beekprik, blauwborst en porseleinhoen.

Lees meer