Gebiedsgerichte Werking - Lokale samenwerking is de sleutel tot succes

19-04-2018

De voorbije jaren werd over heel Vlaanderen ingezet op projecten die zorgen voor herstel en instandhouding van onze Europese natuur. Het gaat daarbij in veel gevallen over lokale samenwerkingsverbanden waarbij partners middelen en expertise samenbrengen. Deze aanpak op gebiedsniveau is cruciaal voor een succesvolle realisatie van de Natura 2000-doelen. Onze natuur van Europese allure is tegelijk lokale natuur, ingebed in een plaatselijke context. Het is op dat niveau dat de Europese taakstelling bevattelijk gemaakt kan worden en geïntegreerd kan worden in een ruimere aanpak op landschapsniveau. Het is ook op deze manier dat lokale actoren zich concreet kunnen engageren en een eigen bijdrage kunnen leveren.

Om deze samenwerking nog beter te ondersteunen, richtte het Agentschap voor Natuur en Bos de afdeling Gebiedsgerichte Werking op. De entiteit staat in voor het faciliteren van lokaal overleg, partner- en projectwerking. Zij treedt daarbij lokaal op als aanspreekpunt voor partners en doelgroepen. Dit moet niet alleen leiden tot een verdere realisatie van de Europese natuurdoelen. Door een geïntegreerde benadering wordt ook ingespeeld op kansen om bijkomende maatschappelijke meerwaarde te creëren, bijvoorbeeld op vlak van beleving, waterberging, etc.

Binnen de afdeling Gebiedsgerichte Werking treden de lokale gebiedscoördinatoren op als contactpersoon. Partners en lokale actoren kunnen bij hen terecht voor alle initiatieven met betrekking tot de realisatie van de Europese natuurdoelen.

Raadpleeg de overzichtskaart met contactgegevens gebiedscoördinatoren.