Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1599
Porseleinhoen
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Porseleinhoen

Porseleinhoen komt in Vlaanderen vooral voor in moerassen, turfputten, natte graslanden en verlandende waterplassen. Globaal wordt een gunstige kwaliteit van het leefgebied van de soort beoogd door:

  • het instellen van een op de soort gericht beheer waarbij een voldoende hoge, permanente waterstand van ca. 20 cm boven maaiveld wordt nagestreefd met overgangszones naar natte graslanden;
  • een op de soort afgestemd maairegime;
  • het actief tegengaan van verbossing.

Bijkomend wordt voldoende rust als kwaliteitseis meegegeven.
Naast extra leefgebied moeten de doelen voor moerashabitats en de beoogde kwaliteitsverbetering ervan leiden tot 3 moerascomplexen met voldoende geschikt leefgebied (30-50 ha) voor Porseleinhoen en behoud van de broedpopulatie.

De soort is een actuele broedvogel in het gebied (meerdere koppels, met invasie-achtig voorkomen). Behoud van de soort als broedvogel. Voor porseleinhoen wordt een broedpopulatie van 5 tot 7 bp beoogd. Een broedpopulatie van 5 tot 7 bp vereist 75 tot 210 ha geschikt leefgebied. Dit komt neer op een toename van het leefgebied met 30 ha.