Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrusgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
604
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrusgrasland
Blauwgraslanden (6410)
Zandig Vlaanderen Oost
+

Actueel : 1 ha
Doel : + 10 ha [*] , met als richtwaarde voor uitbreiding 4 ha.

[*] Er wordt een complex van 30 – 45 ha soortenrijke graslanden tot doel gesteld, waarvan 10 ha tot het habitattype 6410 behoort. De resterende oppervlakte bestaat uit vegetatiekundig sterk aanleunende, maar regionaal belangrijke biotopen (RBB’s), zoals dotterbloemhooilanden en grote zeggenvegetaties. Deze oppervlaktedoelstellingen zijn deels ook in functie van de satellietpopulatie van Kwartelkoning.

Goede tot voldoende staat van instandhouding van subtype veldrusassociatie, waarbij de storingsindicatoren minstens in voldoende staat verkeren.