Habitattypes

Aangetast hoogveen waar herstel nog mogelijk is (7120)

In het verleden zijn de meeste natte heidegebieden in Vlaanderen in meer of mindere mate ontwaterd.

Actief hoogveen (7110)

Eenarig wollegras

Droge heide (4030)

Droge Struikheivegetaties

Droge heide op jonge zandafzettingen (2310)

Kalmthoutse Heide

Jeneverbesstruweel (5130)

Jeneverbes

Open graslanden op landduinen (2330)

Buntgras

Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide (7150)

Vegetatie van Witte snavelbies, een kwetsbare soort in Vlaanderen.

Vochtige tot natte heide (4010)

Dopheide