Moet er voor de goedgekeurde projecten investeringssubsidie natuur (ISN) een beheerplan opgemaakt worden? Wat met de eerder goedgekeurde ‘quick wins’ in het kader van Natura 2000? Moet je daarvoor al een beheerplan volgens de nieuwe regelgeving opmaken?

‘Quick wins’ is de vroegere benaming voor de huidige ‘investeringssubsidies natuur’. Met beide subsidies wil het ANB alle mogelijke beheerders stimuleren om gebieden in te richten met het oog op de realisatie van Europese natuurdoelen. De opmaak van een beheerplan is hierbij verplicht.

Het ANB raadt aan om nu al een beheerplan volgens de nieuwe regelgeving op te maken. De kans is immers groot dat wanneer het beheerplan ter goedkeuring wordt ingediend bij het ANB, de nieuwe regelgeving van kracht is. Als dat nog niet het geval is, zal het beheerplan worden goedgekeurd volgens de huidige procedures. Ook de gewone subsidieregeling blijft dan gelden. Zodra de nieuwe regelgeving in werking treedt, kan de beheerder snel overstappen op het vernieuwde systeem van natuurbeheerplan en subsidies. Indien de inrichting nu niet door een bestaand bosbeheerplan gedekt kan worden, wordt er gewacht tot de nieuwe figuur van natuurbeheerplan beschikbaar is.