Oproep Projectsubsidies Natuur 2023

Versterk de natuur en vraag je projectsubsidie nu aan.

Ook dit jaar kijken we vol ongeduld uit naar voorstellen van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen. Projecten die we graag ondersteunen met projectsubsidies.

Met de projectsubsidies natuur wil het Agentschap voor Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen, of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. In 2023 schenken we opnieuw bijzondere aandacht aan projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden.

Natuur en Bos voorziet 2 miljoen euro. Verder doen we ook beroep op het Vlaams Adaptatieplan en Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over eenmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten, of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. Nattenatuurprojecten gaan vooral over (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders.

Heb je een idee voor een project of wil je graag je projectidee aftoetsen?
Neem dan contact op met de contactpersoon van je provincie zodat je je idee kan registreren via het digitale platform en je tijdig over het noodzakelijke preadvies beschikt om daarna je definitief project te kunnen indienen:

Het definitieve projectvoorstel moet je uiterlijk op 30 april 2023 indienen. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Dien je project in via deze link. Voor optimale werking, gebruik een van de volgende browsers: Chrome, Edge of Firefox.

Praktische informatie

  • De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, en achterstallig beheer als onderdeel hiervan).
  • Het project start ten vroegste na de goedkeuring van het project en de werken moeten binnen de 3 jaar na goedkeuring afgerond zijn.
  • De projectsubsidie natuur bedraagt respectievelijk 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan (type twee, drie of vier). Een verhoogde subsidie van respectievelijk 75, 90 of 95 procent wordt toegekend voor PAS-herstelmaatregelen voor zover deze worden uitgevoerd op percelen die aangeduid zijn als PAS-relevant (verdere verduidelijking in de projectvoorwaarden).
  • Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.
  • Het totale bedrag dat voor subsidiëring wordt ingediend, bedraagt minimaal 3.000 euro per project.
  • De aanvrager beschikt op het moment van de projectsubsidieaanvraag over een goedgekeurde verkenningsnota, een goedgekeurd natuurbeheerplan, of geeft de intentie aan om binnen de drie jaar een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in te dienen voor goedkeuring. Voor projecten die eerder focussen op het bereiken van een hogere natuurkwaliteit in plaats van Europese natuurdoelen zijn de regels wat strikter (zie projectvoorwaarden).

Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in de projectvoorwaarden van de oproep.
Download de voorwaarden >
 
Download de bijlagen

Opmaak natuurbeheerplan

De regelgeving en de procedure voor de opmaak van een natuurbeheerplan vind je op de website van Natuur en Bos.

Vuur je vragen gerust op ons af via yves.coppens@vlaanderen.be (02 553 84 81), nele.hardies@vlaanderen.be (02 553 02 43) of voor nattenatuurprojecten celine.ghyselen@vlaanderen.be (02 553 09 48).

Ontdek ook de andere projectoproepen en subsidies op