Oproep Projectsubsidies Natuur 2021 - ga recht op je natuurdoel af!

Aan het broeden op een natuurproject? Versterk de natuur en vraag je projectsubsidie aan.

Ook dit jaar kijken we vol ongeduld uit naar voorstellen van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen. Projecten die we graag ondersteunen met projectsubsidies.

Met de projectsubsidies natuur wil Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen, of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. In 2021 schenken we daarbij bijzondere aandacht aan projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Natuur en Bos voorziet hiervoor dit jaar maar liefst 17 miljoen euro, waarvan 15 miljoen middelen vanuit de Blue Deal. De overige 2 miljoen wordt voor een deel nog aangevuld door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. Natte natuur projecten gaan vooral over (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders.

Heb je een idee voor een project of wil je graag je projectidee aftoetsen? Neem dan bijtijds contact op met de contactpersoon van je provincie zodat je je idee tijdig kan registeren via het digitaal platform en zodat je contactpersoon tegen 1 april het noodzakelijke preadvies kan bezorgen:

Antwerpen: daniel.josten@vlaanderen.be (M 0499 94 91 35)
Oost- en West-Vlaanderen: ann.derycke@vlaanderen.be (M 0473 85 46 33)
Noord-Limburg: katleen.vandenbergh@vlaanderen.be (M 0496 08 14 88)
Zuid-Limburg: nico.verwimp@vlaanderen.be (M 0499 94 21 81)
Vlaams-Brabant: nico.verwimp@vlaanderen.be (M 0499 94 21 81)

Het definitieve projectvoorstel moet uiterlijk op 30 april 2021 ingediend zijn. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Dien je project in via deze link. Voor optimale werking, gebruik één van de volgende browsers: Chrome, Edge of Firefox.

Praktische informatie

  • De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
  • Het project start ten vroegste na de goedkeuring van het project en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 1 oktober 2024.
  • De projectsubsidie natuur bedraagt respectievelijk 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan (type twee, drie of vier). Een verhoogde subsidie van respectievelijk 75, 90 of 95 procent wordt toegekend voor PAS-herstelmaatregelen voor zover deze worden uitgevoerd op percelen die aangeduid zijn als PAS-relevant (verdere verduidelijking in de projectvoorwaarden).
  • Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.
  • Het totale bedrag dat voor subsidiëring wordt ingediend bedraagt minimaal 3.000 euro per project.
  • De aanvrager beschikt op het moment van de projectsubsidieaanvraag over een goedgekeurde verkenningsnota, een goedgekeurd natuurbeheerplan, of geeft de intentie aan om binnen de drie jaar een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in te dienen voor goedkeuring.

Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in de projectvoorwaarden van de oproep.
>> Download de voorwaarden. 
 

Download de bijlagen

Opmaak natuurbeheerplan

De regelgeving en de procedure voor de opmaak van een natuurbeheerplan vind je op de website van Natuur en Bos.

Vuur je vragen gerust op ons af via yves.coppens@vlaanderen.be (02 553 84 81) of nele.hardies@vlaanderen.be (02 553 02 43).

Ontdek ook de andere projectoproepen en subsidies op