Integral Coastal Conservation Initiative (ICCI)

De Europese Unie ontwikkelde het LIFE-project ‘Integral Coastal Conservation Initiative’ (ICCI). Dit project omvatte onder meer het herstel van de IJzermonding.

Niet alleen de natuur in de IJzermonding kon hersteld worden dankzij dit Europese project. ICCI ondersteunde daarnaast ook:

LAND

Het opstellen van een beheerplan voor het Vlaamse natuurreservaat Hannecartbos, gekaderd in een gebiedsvisie voor het Ter Yde duinencomplex (Koksijde).
De aankoop van ongeveer 20 hectare duingebieden aan de Westkust, het kustgebied tussen Westende en de Franse grens, door de toenmalige AMINAL - afdeling Natuur (het huidige ANB) en Natuurpunt.
Het herstel van waardevolle biotopen zoals duingraslanden, mosduinen en vochtige duinvalleien door het verwijderen van 30 hectare struikgewas en exotische boomaanplantingen in de Vlaamse natuurreservaten De Westhoek, De Houtsaegerduinen en Ter Yde.
Het afbakenen van strand- en mariene reservaten langs de Westkust.
Soortgerichte maatregelen zoals het graven van poelen voor rugstreeppad en kamsalamander in de bovenvermelde reservaten.
Wetenschappelijke monitoring van het effect van bovenvermelde herstelmaatregelen op flora, vegetatie, fauna en abiotische omgeving.
De publicatie van de vorige editie van de brochure ‘De Westkust, een brok natuur om (van) te houden’.
Een debat tussen waterwinningsmaatschappijen en natuurbeheerders over waterwinning en natuurbeheer in de duinen en een politiek debat over de aankoop van duinen voor natuurbehoud.

ZEE

Een studie van de activiteiten op zee en de voorbereiding van een beheerplan.
Het getalsmatig bepalen van de waarde en de kwetsbaarheid van het mariene milieu en het inschatten van de impact van menselijke activiteiten die niet verenigbaar zijn met natuurbehoud.
Het onderzoeken van de mogelijkheden om een marien gebied te beschermen door toezicht.
Het opstellen van een efficiënt bewakingssysteem om illegale visserij en olievervuiling tegen te gaan en te voorkomen.
Het afbakenen van strand- en mariene reservaten langsheen de Westkust.
Het opmaken van een inventaris van scheepswrakken in de Belgische territoriale wateren.
Het opstellen van een handleiding die aangeeft wat te doen bij aangespoelde zeezoogdieren en –vogels en het uitgeven van een brochure over datzelfde thema.

Wie meer informatie wenst over ICCI, kan terecht bij Jean-Louis Herrier van het Agentschap voor Natuur en Bos, tel: 050 45 41 76.