Vier nieuwe soortenbeschermingsprogramma's (SBP)

14-02-2018

Eind 2017 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma (SBP) vast voor de vroedmeesterpad, de hazelmuis, de grauwe klauwier en ook voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.

De vroedmeesterpad is een klein padje dat voorkomt op zonnige hellingen in het Brabants heuvelland, het zuiden van Haspengouw en de Voerstreek. De toenemende verbossing en het verdwijnen van zonnige overgangsbiotopen biedt de vroedmeesterpad steeds minder geschikt leefgebied. Het soortenbeschermingsprogramma wil de resterende populaties zo snel mogelijk terug op een veilig peil krijgen. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het herstel van de populaties via een kweekprogramma dient te worden ondersteund.

De hazelmuis is de kleinste slaapmuizensoort van Vlaanderen. We vinden haar in gevarieerde loofbossen met een goed ontwikkelde ondergroei van bes- en vruchtdragende struiken. In Vlaanderen komt het voortbestaan van de hazelmuis onder zware druk door grootschalig bosbeheer en het verdwijnen van zonnige bosranden en verbindende houtkanten. Het soortenbeschermingsprogramma voor de hazelmuis voorziet acties en maatregelen die de resterende populaties in Vlaanderen uit de gevarenzone moeten halen.

De grauwe klauwier is een forse zangvogel met zware snavel en lange staart. Hij broedt in kleinschalige, gevarieerde landschappen met overwegend doornstruiken, bosjes en bloemrijke hooilanden. In Vlaanderen kende de grauwe klauwier de voorbije decennia een sterke afname. Ondanks een licht herstel in de laatste jaren zijn de toekomstperspectieven nog steeds niet bijzonder gunstig. Een belangrijk onderdeel van het SBP betreft het gericht beheren van bestaand en realiseren van bijkomend leefgebied voor de soort. Daarnaast zal het SBP ontsnipperingsmaatregelen nemen en verbindingen tussen (sub)populaties inrichten zodat ook de populaties prooidieren kunnen aangroeien.

In overleg met diverse waterbeheerders werd een SBP opgemaakt rond drie soorten van zuiver water: de beekprik, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. De beekprik is een zeldzame kaakloze rondbek (geen vis) met palingachtig uitzicht. Beekprikken bewonen midden- en bovenlopen van beken en rivieren met een goede waterkwaliteit. De rivierdonderpad is een kleine vissoort met dikke kop en brede, onderliggende mond. De ogen liggen dicht bijeen boven de kop, schubben ontbreken. De rivierdonderpad is een typische bodemvis van ondiepe, zuurstofrijke, snelstromende beekjes. De kleine modderkruiper is een langgerekt, zijdelings afgeplat visje. Het is een typische bodembewoner van beken en rivieren, maar ook van sloten en vijvers met een zandbodem en een goede waterkwaliteit. De focus van de acties die voorgesteld worden in dit SBP ligt op de verdere verbetering van de waterkwaliteit, een aangepast waterloopbeheer en het verbinden van geïsoleerde populaties door het oplossen van vismigratieknelpunten. Verder is er ook aandacht voor herintroductie en voor het beheer van invasieve exoten die een bedreiging kunnen vormen voor deze vissoorten.

Raadpleeg het SBP hazelmuis
Raadpleeg het SBP vroedmeesterpad
Raadpleeg het SBP grauwe klauwier
Raadpleeg het SBP beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper