GIS-laag SBP's op Geopunt

29-05-2020

De GIS-laag van de soortenbeschermingsprogramma’s werd upgedate naar aanleiding van de in december 2019 goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s van heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad.

Ter opfrissing. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma (SBP). Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen en experten opgesteld door of in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en vastgesteld door de bevoegde minister. Het omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen of, indien de soort voldoende vooruitgang heeft geboekt richting gunstige staat, overgegaan op andere instrumenten.

Er zijn soortenbeschermingsprogramma's opgesteld voor de soorten van de Antwerpse haven, de Bever, de Boomkikker, de Bruine kiekendief, de Gladde slang, de Grauwe kiekendief, de Grauwe klauwier, de Hamster, de Hazelmuis, de Heikikker, de Heivlinder, de Kamsalamander, de Knoflookpad, de Kwartelkoning, de Poelkikker, de Porseleinhoen, de Roerdomp, de Rugstreeppad, de Vroedmeesterpad, de Vleermuizen en drie vissoorten (d.i. Beekprik, Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper).

De data zelf bestaat uit twee afzonderlijk geografische bestanden: de SBP’s voor de vissen en de SBP’s voor de andere soorten. Het verschil tussen de bestanden is dat de eerste uit lijnvormige elementen bestaat, het tweede bestand bestaat uit vlakvormige elementen (polygonen). De data verwijzen naar de tekstversie van de goedgekeurde, respectievelijke SBP’s en vormen de contouren van de hierin vermelde projectgebieden. Deze lagen zijn enkel een hulpmiddel, o.a. in het kader van vergunning- of adviesverlening. Voor de interpretatie van deze lagen verwijzen we naar de respectievelijke SBP’s. In de aangeboden bestanden zijn de projectgebieden van de SBP’s voor de soorten van de Antwerpse haven, de Bever en de Vleermuizen niet opgenomen. Momenteel worden 4 SBP's per jaar opgemaakt en vastgesteld. De bestanden worden geactualiseerd bij vaststelling van nieuwe, dan wel de beëindiging van lopende SBP's.