Gebiedscoördinatoren moeten helpen om de hamster en de grauwe kiekendief te redden

13-02-2017
hamster (c) Rollin Verlinde

De grauwe kiekendief en de hamster hebben het moeilijk om in Vlaanderen te overleven. Beide soorten hebben grootschalige akkergebieden nodig en die zijn nog moeilijk te vinden. Om de achteruitgang van deze soorten en alle akkervogels te stoppen, keurde minister Schauvliege onlangs zogenaamde soortenbeschermingsplannen goed. Daarin zijn allerlei maatregelen en middelen voorzien. Zo komen er nu vier gebiedscoördinatoren die lokaal in overleg  zullen gaan, op zoek naar leefgebieden en draagvlak voor deze soorten.

De grauwe kiekendief is een kleine roofvogel die in Vlaanderen bijna niet meer voorkomt. Nochtans engageerde Vlaanderen zich om in de toekomst 15 broedparen te hebben. De  roofvogel broedt in Noordwest-Europa in open akkerbouwgebieden met voldoende ecologische infrastructuur. De hamster is een uiterst zeldzaam knaagdier dat een tiental jaar gelden in de leemstreek nog wijdverspreid voorkwam, vooral op graanakkers. Vandaag blijven er slechts twee relictpopulaties over. Oorzaken zijn onder andere de intensivering van de landbouw, het verlies en de versnippering van het leefgebied, en als gevolg daarvan de genetische verzwakking van de soort. Zogenaamde soortenbescherminsplannen (SBP) moeten deze soorten opnieuw een kans geven.

Voor de realisatie van de beoogde doelen is een goede coördinatie en samenwerking essentieel. De uitvoering van de SBP’s wordt geleid door een algemeen coördinator binnen het Agentschap voor Natuur en Bos. De gebiedscoördinatoren zullen ook nauw samenwerken met de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

foto (c) Rollin Verlinde