Akte natuurinrichtingsproject Zwarte Beek ondertekend

05-02-2021

Op 10 december 2020 is de akte voor het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek plechtig ondertekend. Na jaren van planvorming is dit een zeer belangrijke mijlpaal in het project.
Niet alleen wisselt via deze akte meer dan 35 ha gronden in de vallei van de Zwarte Beek van eigenaar, maar evenzeer is het pad nu geëffend om volgend jaar met de inrichtingswerken uit het projectuitvoeringsplan Vallei op het terrein te kunnen starten.

Met het projectuitvoeringsplan Vallei, dat minister Demir in april 2020 goedgekeurd heeft, is een totale investering van 4,2 miljoen euro beschikbaar, waarvan 3,6 miljoen euro voor inrichtingswerken en 0,6 miljoen euro als vergoeding voor de kavelruil en als financiële vergoeding aan eigenaars en gebruikers voor de gevolgen van de grondwaterpeilstijgingen.

We voorzien hiermee, in goede samenwerking tussen ANB, VLM, Natuurpunt en de gemeente Beringen, onder meer het hydrologisch herstel van de vallei, waarmee ook het veenpakket (een belangrijke CO2-buffer) beschermd wordt. We richten de percelen in om de natuurdoelstellingen mee te helpen realiseren: herstel van kleine zegge-, heidevegetaties en (hei)schrale graslanden en daarmee gepaard gaand het herstel van de leefgebieden voor tal van soorten, waaronder de watersnip, porseleinhoen, grauwe klauwier. Tevens wordt de beheersinfrastructuur verbeterd ten voordele van een efficiënter beheer na de inrichting van een zeer natte en daardoor moeilijk toegankelijke oppervlakte van ongeveer 200 ha.