Zijn de Europese natuurdoelen wetenschappelijk onderbouwd?

Ter onderbouwing van de Europse natuurdoelen, die door de Vlaamse Regering zijn vastgelegd,  is een onderbouwend rapport opgemaakt. Enkel dit besluit heeft een juridisch en dus bindend karakter.
Het rapport is opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met de wetenschappelijke terreinkenners en medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  De zogenoemde Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBX) onder leiding van het voormalige kabinet van de minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud, heeft onderzocht of het rapport correct wetenschappelijk onderbouwd werd. In deze commissie zetelden vertegenwoordigers van de sectoren uit de Vlaamse Overleggroep die, elk met hun expertise, het rapport vanuit een wetenschappelijke benadering bekijken.  Na deze wetenschappelijke toets zijn de Europese natuurdoelen voorgelegd aan het zogenaamd Bovenlokaal overleg. Meer informatie over het gevoerde overleg, vind je op https://www.natura2000.vlaanderen.be/het-gevoerde-proces-0