Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Publicaties

Hieronder vind je de verzameling van verschillende publicaties in verband met de Natura 2000-gebieden. Als je surft naar een specifiek gebied op deze site, hangen daaronder ook alle publicaties van dat gebied in kwestie onder de tab 'publicaties'.

Voortgangsdocumenten Natura 2000

De realisatie van de Europese natuurdoelen wordt gefaseerd en programmatisch aangepakt. Vlaanderen moet elke zes jaar aan Europa rapporteren, daarom is ook voor de realisatie gekozen voor cycli van maximaal zes jaar. Per cyclus of planperiode wordt een Vlaams Natura 2000-programma opgemaakt met een Vlaamse taakstelling en acties voor de komende periode. Het programma omschrijft ook welke organisaties betrokken zijn en geeft een raming van de uitgaven voor de uitvoering van het programma.

Richtsnoer bij art. 12 en 16. habitatrichtlijn

Het richtsnoer geeft het inzicht van de Commissie in de bepalingen van de habitatrichtlijn over de bescherming van soorten.

Natura 2000 beleidsondersteuning

Alle info vindt u op https://www.vlaanderen.be/inbo/natura-2000-beleidsondersteuning/

Regionale toestand van habitats en soorten

Elke 6 jaar rapporteren alle EU-lidstaten over de toestand en trends van de op hun grondgebied aanwezige habitats en soorten.

LSVI Habitattypen - versie 3.0

LSVI Habitattypen - Versie 3.0 - Oosterlynck P. et al. 2020

S-IHD-rapport 41 – Beneden-Schelde

Het rapport ter onderbouwing van de natuurdoelen voor het betrokken gebied. Op basis van dit rapport stelde de Vlaamse Regering de natuurdoelen en prioriteiten voor dit gebied vast.

Natuurdecreet

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Instandhoudingsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats.

S-IHD-rapport 1 - Maasvallei

Het rapport ter onderbouwing van de natuurdoelen voor het betrokken gebied. Op basis van dit rapport stelde de Vlaamse Regering de natuurdoelen en prioriteiten voor dit gebied vast.

Mp 1.0 - 1 - Maasvallei

Het managementplan is het centrale instrument waarmee de voortgang van de implementatie van de natuurdoelen van een speciale beschermingszone wordt bijgehouden en aangestuurd. Het managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van 23 April 2014 (het S-IHD-besluit). De managementplannen 1.0 werden niet formeel vastgelegd en zijn informatieve documenten.

S-IHD-besluit 1 - Maasvallei

De definitieve goedkeuring van de instandhoudingsdoelen en prioritaire inspanningen gebeurde op 23 april 2014, waarna de besluiten op 15 oktober werden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Enkel die gepubliceerde besluiten van de Vlaamse regering tot definitieve goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen d.d. 23 april 2014 hebben juridische kracht.