Projecten

De Merode – prinsheerlijk platteland

Ambitieus gebiedsontwikkelingsproject met zeer veel kansen voor natuur, landschap, recreatie en lokale economie.

Natuurrichtplan Hoge Kempen

Het Natuurrichtplan Hoge Kempen omvat een gebiedsvisie en een maatregelenkaart. Openbare besturen en privé-eigenaars krijgen na afsluiting van een natuurprojectovereenkomst 50, 90% subsidie voor projecten die bijdragen tot het behalen van de natuurdoelen.

Natuurinrichting Torfbroek

Dit project heeft als doel de inrichting en herstel van de water-, moeras- en graslandhabitats.

Natuurinrichting Dijlevallei

Dit project beoogt in een deel van de Dijlevallei het herstel van de waterhuishouding en de inrichting van een kerngebied voor moerasvogels.

Landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

De Vlaamse Landmaatschappij werkt project voor de Stiemerbeekvallei uit.

Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek

Over een oppervlakte van 674 hectare worden natuurinrichtingsmaatregelen genomen.