Habitattypes

Aangetast hoogveen waar herstel nog mogelijk is (7120)

In het verleden zijn de meeste natte heidegebieden in Vlaanderen in meer of mindere mate ontwaterd.

Actief hoogveen (7110)

Eenarig wollegras

Galigaanvegetaties (7210)

Galigaanvegetatie

Kalkmoeras (7230)

Paddenrusvegetatie met Grote muggenorchis.

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (7220)

Kalktufbronnen herbergen bijzondere mossoorten, die uitsluitend in dit milieu voorkomen.

Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide (7150)

Vegetatie van Witte snavelbies, een kwetsbare soort in Vlaanderen.

Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties (7140)

Overgangsveen