Voortoets en Passende Beoordeling

34 miljoenjaarlijkse waarde van de CO2 in de biomassa van Natura 2000 (vermeden kosten)

De passende beoordeling werd door de EU in het leven geroepen om te verzekeren dat binnen het Natura 2000-netwerk aanwezige natuurwaarden niet worden aangetast of beoogde natuurdoelen niet onmogelijk worden gemaakt door allerlei initiatieven.

Om te helpen bij het opstellen van een passende beoordeling werden twee ondersteunende instrumenten ontwikkeld.

  1. De online voortoets geeft een inschatting van de kans op mogelijke effecten op Europees te beschermen habitats als gevolg van een vergunningsplichtig project. Het resulterende rapport geeft aanwijzingen over de noodzaak en reikwijdte van een eventuele passende beoordeling en kan bij een vergunningsaanvraag toegevoegd of in een planproces ingebracht worden. In eerste instantie wordt dit instrument ter beschikking gesteld om effecten te kunnen inschatten op habitats vanuit luchtverontreiniging in combinatie met mogelijke effecten door direct ruimtegebruik. Deze voorlopige versie van de voortoets noemen we de "depositiescan".
     

    > Ga naar de online voortoets/depositiescan

  2. De praktische wegwijzers passende beoordeling gaan dieper in op de vraag of een bepaalde milieudruk al dan niet te beschouwen is als een betekenisvol effect. Ze vormen een leidraad voor het opstellen van een passende beoordeling volgens een vast stramien. Deze wegwijzers worden uitgewerkt per effectgroep.
    Momenteel zijn volgende wegwijzers beschikbaar:

Via onderstaande links vind je meer informatie terug over kaartmateriaal waarnaar verwezen wordt in bovenstaande praktische wegwijzers:

Er werd ook een omzendbrief opgemaakt over de toepassing van de passende beoordeling bij vergunningsaanvragen van projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones (SBZ). In deze omzendbrief wordt de reikwijdte, procedure en inhoud van de passende beoordeling beschreven.

     3.        Raadpleeg de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS (PAS-lijst) >