Voortoets en passende beoordeling

34 miljoenjaarlijkse waarde van de CO2 in de biomassa van Natura 2000 (vermeden kosten)

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhouden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelen te halen. Bij elke vergunningsplichtige activiteit toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de Europese natuur. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek).

Hoe is het verloop?
Iedereen die vergunningsplichtig is in Vlaanderen hoort aan te tonen dat zijn project niet in conflict is met de Europese natuurdoelen. De meest voorkomende vergunningen zijn stedenbouwkundige- en milieuvergunningen. In vele gevallen volstaat de voortoets. Blijkt er een mogelijke negatieve impact op de Europese natuur dan volgt een passende beoordeling. Beide gaan na of het project negatieve gevolgen kan hebben voor de beschermde habitats en soorten in een Europees beschermde natuur. De rechtsgrond daarvoor vind je terug in art. 6 van de Habitatrichtlijn en de omzetting ervan in art. 36ter van het Natuurdecreet.

Belangrijk: neem als vergunningsaanvrager zelf het initiatief om de voortoets of passende beoordeling op te starten.

Voortoets is een generieke vragenlijst

 • eenvoudig en laagdrempelig
 • kan zonder ondersteuning van een studiebureau of milieudeskundige
 • resultaat?
  • geen impact? Bezorg dan het verslag aan de vergunningverlenende overheid
  • wel mogelijke impact? In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos tracht de vergunningsaanvrager de activiteit aan te passen of neemt hij extra maatregelen die de negatieve gevolgen beperken. Pas als die ook niet volstaan, maakt men een passende beoordeling.

> Doe zelf de online voortoets op www.voortoets.be

Passende beoordeling is een grondige studie

 • werkt via gerichte modellen en gedetailleerde berekeningen
 • ondersteuning van een studiebureau of milieu-expert aan te bevelen
 • maak gebruik van de praktische wegwijzers. Dat zijn leidraden om de passende beoordeling zo correct mogelijk op te stellen. Download ze gratis.
 • vergunningsaanvrager bezorgt de passende beoordeling aan de vergunningverlenende overheid