Voortoets en passende beoordeling

34 miljoenjaarlijkse waarde van de CO2 in de biomassa van Natura 2000 (vermeden kosten)

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhouden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelen te halen. Bij elke vergunningsplichtige activiteit toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de Europese natuur. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek).

Hoe is het verloop?
Bij elke vergunningsplichtige activiteit hoort de vergunningsaanvrager aan te tonen dat zijn project niet in conflict is met de Europese natuurdoelen. De meest voorkomende vergunningen zijn stedenbouwkundige- en milieuvergunningen. In vele gevallen volstaat de voortoets. Blijkt uit de voortoets dat er mogelijk een negatieve impact is op de Europese natuur, dan volgt een passende beoordeling. Beide gaan na of het project negatieve gevolgen kan hebben voor de beschermde habitats en soorten in een Europees beschermde natuur. De rechtsgrond daarvoor vind je terug in art. 6 van de Habitatrichtlijn en de omzetting ervan in art. 36ter van het Natuurdecreet.

Belangrijk: neem als vergunningsaanvrager zelf het initiatief om de voortoets of passende beoordeling op te starten.

 

 

De voortoets is een generieke vragenlijst

 • Eenvoudig en laagdrempelig.
 • Kan zonder ondersteuning van een studiebureau of milieudeskundige.
 • Belangrijk: de online voortoets onderzoekt momenteel enkel effecten van verzuring en eutrofiëring via de lucht op habitats in habitatrichtlijngebied. Aanvullend moeten ook de andere effectgroepen bekeken worden, evenals de effecten op soorten en vogelrichtlijngebied.
   
 • Resultaat?
  • Geen impact? Bezorg dan het verslag aan de vergunningverlenende overheid
  • Wel mogelijke impact? De vergunningsaanvrager tracht de activiteit aan te passen of neemt extra maatregelen die de negatieve gevolgen beperken. Als die niet volstaan, maakt hij een passende beoordeling of toont hij zonder bijkomend onderzoek aan dat het initiatief toch geen betekenisvolle impact zal hebben.
  • Indien nodig, bezorg het resultaat van de voortoets aan het ANB via het E-loket.

> Doe zelf de online voortoets op www.voortoets.be

Passende beoordeling is een grondige studie

 • Werkt via gerichte modellen en gedetailleerde berekeningen.
 • Het kader wordt gevormd door de omzendbrief passende beoordeling*
 • Ondersteuning van een studiebureau of milieu-expert aan te bevelen.
 • Maak gebruik van de praktische wegwijzers. Dat zijn leidraden om de passende beoordeling zo correct mogelijk op te stellen. Raadpleeg de interactieve versies van de praktische wegwijzers via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Vergunningsaanvrager bezorgt de passende beoordeling aan de vergunningverlenende overheid.
 • De passende beoordeling wordt ingediend via het E-loket.

* Deze omzendbrief biedt op basis van het Natuurdecreet een kader aan de opstellers van een passende beoordeling. Daarnaast maken ook vergunningverlenende instanties gebruik van dit document, bv. wanneer zij een vergunning afleveren voor een activiteit met mogelijke effecten in een Speciale BeschermingsZone (SBZ).